Pong Star @ Sandbar, Sports @ Burt's & Johnny's Irish Night | Music | Salt Lake City | Salt Lake City Weekly